Raamatupidamise teenus – Personaliarvestus

  • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
  • lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine
  • ametijuhendite koostamine
  • isikukaartide täitmine
  • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
  • töösisekorraeeskirjade koostamine (enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik)
  • personalialase statistika koostamine
Share