Raamatupidamise siseeeskirjad

Raamatupidamise siseeeskirjad on ettevõtte või organisatsiooni poolt kehtestatud eeskirjad ja juhised, mis reguleerivad sise- ja raamatupidamisprotsesse. Need eeskirjad aitavad tagada raamatupidamise korrektsust, täpsust ja usaldusväärsust ning annavad juhised raamatupidajatele ja teistele töötajatele raamatupidamise toimimise kohta. Allpool on esitatud näide raamatupidamise siseeeskirjadest eesti keeles:


RAAMATUPIDAMISE SISEEESKIRJAD

  1. Sissejuhatus

1.1. Need raamatupidamise siseeeskirjad kehtestatakse ettevõtte [ettevõtte nimi] raamatupidamisprotsesside reguleerimiseks ja finantsteabe usaldusväärsuse tagamiseks.

1.2. Eeskirjad kehtivad kõigile ettevõtte töötajatele, kes on seotud raamatupidamisega, sealhulgas raamatupidajatele, finantsjuhtidele ja teistele asjakohastele osapooltele.

  1. Raamatupidamise põhimõtted

2.1. Kõik raamatupidamistoimingud ja finantsdokumendid tuleb kajastada vastavalt kehtivatele raamatupidamisstandarditele ja õigusaktidele.

2.2. Raamatupidamise arvestus peab olema täpne, korrektne ja ajakohane.

2.3. Finantsteabe esitamisel tuleb järgida kehtestatud aruandlusperioode ja tähtaegu.

  1. Raamatupidamisdokumentide käsitlemine

3.1. Kõik finantstehingud tuleb dokumenteerida nõuetekohaselt, sealhulgas müügilepingud, ostuarved, kassadokumendid ja muud asjakohased dokumendid.

3.2. Dokumentide terviklikkust ja tõepärasust tuleb hoolikalt kontrollida enne nende raamatupidamisse kandmist.

3.3. Kõik dokumendid tuleb hoida korrapäraselt ja turvaliselt vastavalt kehtivatele säilitustingimustele.

  1. Finantsaruannete koostamine

4.1. Finantsaruanded tuleb koostada vastavalt kehtestatud formaatidele ja raamatupidamisstandarditele.

4.2. Finantsaruannetes esitatud informatsioon peab olema täpne, selge ja arusaadav.

4.3. Finantsaruanded tuleb esitada õigeaegselt vastavalt kehtestatud aruandlusperioodidele.

  1. Kontroll- ja järelevalveprotseduurid

5.1. Regulaarne sisemine kontroll tuleb läbi viia, et tagada raamatupidamise protsesside nõuetekohasuslikkus ja avastada võimalikud vead või rikkumised.

5.2. Järelevalveprotseduurid tuleb kehtestada, et tagada raamatupidamise eeskirjade järgimine ning ennetada ja avastada võimalikke pettusi või rikkumisi.

5.3. Kontroll- ja järelevalveprotseduuride tulemused tuleb dokumenteerida ning vajadusel teha kohandusi ja parandusi raamatupidamisprotsessides.

  1. Konfidentsiaalsus ja turvalisus

6.1. Raamatupidamisega seotud teave peab olema konfidentsiaalne ning sellele tuleb juurdepääsu reguleerida vastavalt kehtestatud protseduuridele.

6.2. Töötajad peavad hoidma konfidentsiaalset teavet konfidentsiaalsena ja mitte seda volitamata isikutega jagama.

6.3. Andmete turvalisuse tagamiseks tuleb rakendada asjakohaseid turvameetmeid, sealhulgas andmete varundamist, juurdepääsuõiguste piiramist ja tulemüüri kasutamist.

  1. Koolitus ja pädevus

7.1. Raamatupidamisega seotud töötajatele tuleb pakkuda vajalikku koolitust ja täiendõpet, et tagada nende pädevus ja teadmised vastavalt kehtivatele raamatupidamisstandarditele ja eeskirjadele.

7.2. Kõik raamatupidamisega seotud töötajad peavad olema kursis kehtivate eeskirjadega ja neid järgima.

  1. Eeskirjade muutmine ja uuendamine

8.1. Raamatupidamise siseeeskirjade muudatused ja uuendused tuleb dokumenteerida ja levitada kõikidele asjakohastele töötajatele.

8.2. Muudatuste elluviimisel tuleb tagada töötajatele piisav teave ja koolitus uute eeskirjade mõistmiseks ja järgimiseks.


Need raamatupidamise siseeeskirjad on näiteks ja nende sisu võib varieeruda ettevõtetest ja organisatsioonidest sõltuvalt. On oluline, et ettevõte kohandaks siseeeskirjad vastavalt oma konkreetsetele vajadustele ja kehtivatele seadustele ning järgiks kõrgete raamatupidamisstandardite ja eetiliste põhimõtete järgimist.

Share