Category Archives: Raamatupidamine

Osaühingu lihtsustatud lõpetamine

Osaühingu lihtsustatud lõpetamine on protsess, mille käigus likvideeritakse osaühing vastavalt Eesti äriühinguõigusele. See on meetod, mida saab rakendada juhul, kui osaühingu vara ja kohustused on lõpetamise hetkel tasakaalus ning puuduvad võlausaldajad või võlgnevused.

Lihtsustatud lõpetamine on populaarne valik, kui osaühing soovib oma tegevuse ametlikult lõpetada ilma keeruliste likvideerimisprotseduuride ja -kuludeta. Selle protsessi eesmärk on tagada, et osaühing lõpetab oma tegevuse korrektselt, nii et ei jääks avatud lõpetamisega seotud õiguslikke või finantskohustusi.

Lihtsustatud lõpetamise protsess hõlmab järgmisi samme:

 1. Otsuse tegemine: Osaühingu juhatus võtab vastu otsuse lõpetamise kohta ning kutsutakse kokku üldkoosolek, et otsus kinnitada.
 2. Üldkoosoleku otsus: Üldkoosolek peab otsustama osaühingu lõpetamise ja määrama likvideerija(d), kes vastutavad lõpetamise praktilise elluviimise eest.
 3. Teatised registritele: Likvideerija(d) esitavad vastavad teatised äriregistrile, maksu- ja tolliametile ning vajadusel muudele asjakohastele asutustele.
 4. Vara realiseerimine ja võlgade tasumine: Likvideerija(d) vastutavad osaühingu vara müümise, võlgade tasumise ja muude likvideerimistoimingute eest.
 5. Lõpparuande esitamine: Likvideerija(d) koostavad lõpparuande, milles kirjeldatakse osaühingu likvideerimise käiku ja tulemusi. Lõpparuande esitamine äriregistrile on lõpetamise protsessi viimane samm.

Pärast lõpparuande kinnitamist äriregistris tunnistatakse osaühing ametlikult likvideerituks ning see kustutatakse äriregistris.

On oluline märkida, et lihtsustatud lõpetamise protsess võib olla keerulisem, kui osaühingul on võlausaldajaid või võlgnevusi. Sellistel juhtudel võib olla vajalik järgida täiendavaid õiguslikke nõudeid ja kohustusi.

Enne otsuse tegemist osaühingu lihtsustatud lõpetamise kohta on soovitatav konsulteerida juristiga või raamatupidamise eksperdiga, et tagada õige protseduur.

Share

Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamine on oluline protsess, mis hõlmab korteriühistu finantsandmete haldamist ja dokumenteerimist. Õige ja korrektne raamatupidamine aitab tagada ühistu rahalise tervise ning võimaldab juhtkonnal teha teadlikke finantsotsuseid. Allpool on esitatud ülevaade korteriühistu raamatupidamise olulistest aspektidest:

 1. Raamatupidamise süsteemi seadmine:
  • Korteriühistu peab looma raamatupidamissüsteemi, mis vastab õigusaktidele ja raamatupidamisstandarditele.
  • Süsteem peaks hõlmama kontoplaani, kus on eraldatud kontod sissetulekute, kulude, vara ja kohustuste jaoks.
 2. Raamatupidamisdokumentide haldamine:
  • Korteriühistu peaks dokumenteerima kõik finantstehingud, sealhulgas ühistu sissetulekud ja kulud.
  • Olulised raamatupidamisdokumendid hõlmavad ühistu eelarvet, maksedokumente, arveid, panga väljavõtteid jne.
 3. Eelarve koostamine:
  • Korteriühistu peaks koostama igal aastal eelarve, mis sisaldab kulusid ja sissetulekuid.
  • Eelarve peaks olema realistlik ja põhineb ühistu vajadustel ning kogutud finantsteabel.
 4. Sissetulekute ja kulude arvestus:
  • Korteriühistu peaks korrektselt arvestama sissetulekuid, sealhulgas liikmemaksud, renditulud, parkimistasud jne.
  • Kulude arvestamine hõlmab ühistu igapäevaste kulude, hoolduskulude, kommunaalkulude, kindlustuse jne dokumenteerimist.
 5. Pangatehingute haldamine:
  • Korteriühistu peaks looma eraldi pangakonto ühistu raha haldamiseks.
  • Kõik pangatehingud, sealhulgas sissetulekud ja väljamaksed, tuleks registreerida ja dokumenteerida.
 6. Finantsaruannete koostamine:
  • Korteriühistu peaks koostama regulaarselt finantsaruandeid, näiteks bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet.
  • Need aruanded annavad ülevaate ühistu finantsseisundist ja võimaldavad juhtkonnal jälgida ühistu majanduslikku olukorda.
 7. Maksudeklaratsioonide esitamine:
  • Korteriühistu peab täitma ja esitama vastavad maksudeklaratsioonid, näiteks käibemaksudeklaratsioonid, tulumaksudeklaratsioonid jne.
  • Maksudeklaratsioonide täitmine peab toimuma
  • korteriühistu poolt kehtestatud tähtaegade järgi ning vastavalt kehtivatele maksuseadustele.
  • Revisionääride tegevus:
   • Mõnel juhul võib korteriühistu olla kohustatud valima revisjoni, kes auditeerib ühistu finantsandmeid.
   • Revisjon aitab tagada raamatupidamise korrektsust, usaldusväärsust ja vastavust kehtestatud nõuetele.
  • Juriidilised kohustused:
   • Korteriühistu peab täitma kõiki juriidilisi kohustusi, mis on seotud raamatupidamisega, nagu näiteks registreerimine Maksu- ja Tolliametis, esitatavad aruanded jne.
  • Nõustamine ja ekspertide kaasamine:
   • Korteriühistu võib vajadusel kaasata raamatupidamise eksperte või konsultante, et tagada õige raamatupidamispraktika ja nõuete järgimine.
  • On oluline, et korteriühistu raamatupidamine oleks korrektne, täpne ja usaldusväärne. See tagab ühistu finantsseisundi läbipaistvuse ning võimaldab juhtkonnal teha teadlikke otsuseid ja kavandada tulevikku. Samuti aitab korralik raamatupidamine vältida võimalikke õiguslikke probleeme ja auditi või järelevalveprotseduuride tulemusel avastatud vigu või rikkumisi.
  • On soovitatav, et korteriühistu otsiks professionaalset raamatupidamisteenust, mis on spetsialiseerunud korteriühistute raamatupidamisele. Sellised teenused pakuvad ekspertiisi ja nõustamist korteriühistu finantsprotsesside korraldamisel ning aitavad tagada korrektse raamatupidamise vastavalt seadustele ja regulatsioonidele.
Share

Raamatupidamise siseeeskirjad

Raamatupidamise siseeeskirjad on ettevõtte või organisatsiooni poolt kehtestatud eeskirjad ja juhised, mis reguleerivad sise- ja raamatupidamisprotsesse. Need eeskirjad aitavad tagada raamatupidamise korrektsust, täpsust ja usaldusväärsust ning annavad juhised raamatupidajatele ja teistele töötajatele raamatupidamise toimimise kohta. Allpool on esitatud näide raamatupidamise siseeeskirjadest eesti keeles:


RAAMATUPIDAMISE SISEEESKIRJAD

 1. Sissejuhatus

1.1. Need raamatupidamise siseeeskirjad kehtestatakse ettevõtte [ettevõtte nimi] raamatupidamisprotsesside reguleerimiseks ja finantsteabe usaldusväärsuse tagamiseks.

1.2. Eeskirjad kehtivad kõigile ettevõtte töötajatele, kes on seotud raamatupidamisega, sealhulgas raamatupidajatele, finantsjuhtidele ja teistele asjakohastele osapooltele.

 1. Raamatupidamise põhimõtted

2.1. Kõik raamatupidamistoimingud ja finantsdokumendid tuleb kajastada vastavalt kehtivatele raamatupidamisstandarditele ja õigusaktidele.

2.2. Raamatupidamise arvestus peab olema täpne, korrektne ja ajakohane.

2.3. Finantsteabe esitamisel tuleb järgida kehtestatud aruandlusperioode ja tähtaegu.

 1. Raamatupidamisdokumentide käsitlemine

3.1. Kõik finantstehingud tuleb dokumenteerida nõuetekohaselt, sealhulgas müügilepingud, ostuarved, kassadokumendid ja muud asjakohased dokumendid.

3.2. Dokumentide terviklikkust ja tõepärasust tuleb hoolikalt kontrollida enne nende raamatupidamisse kandmist.

3.3. Kõik dokumendid tuleb hoida korrapäraselt ja turvaliselt vastavalt kehtivatele säilitustingimustele.

 1. Finantsaruannete koostamine

4.1. Finantsaruanded tuleb koostada vastavalt kehtestatud formaatidele ja raamatupidamisstandarditele.

4.2. Finantsaruannetes esitatud informatsioon peab olema täpne, selge ja arusaadav.

4.3. Finantsaruanded tuleb esitada õigeaegselt vastavalt kehtestatud aruandlusperioodidele.

 1. Kontroll- ja järelevalveprotseduurid

5.1. Regulaarne sisemine kontroll tuleb läbi viia, et tagada raamatupidamise protsesside nõuetekohasuslikkus ja avastada võimalikud vead või rikkumised.

5.2. Järelevalveprotseduurid tuleb kehtestada, et tagada raamatupidamise eeskirjade järgimine ning ennetada ja avastada võimalikke pettusi või rikkumisi.

5.3. Kontroll- ja järelevalveprotseduuride tulemused tuleb dokumenteerida ning vajadusel teha kohandusi ja parandusi raamatupidamisprotsessides.

 1. Konfidentsiaalsus ja turvalisus

6.1. Raamatupidamisega seotud teave peab olema konfidentsiaalne ning sellele tuleb juurdepääsu reguleerida vastavalt kehtestatud protseduuridele.

6.2. Töötajad peavad hoidma konfidentsiaalset teavet konfidentsiaalsena ja mitte seda volitamata isikutega jagama.

6.3. Andmete turvalisuse tagamiseks tuleb rakendada asjakohaseid turvameetmeid, sealhulgas andmete varundamist, juurdepääsuõiguste piiramist ja tulemüüri kasutamist.

 1. Koolitus ja pädevus

7.1. Raamatupidamisega seotud töötajatele tuleb pakkuda vajalikku koolitust ja täiendõpet, et tagada nende pädevus ja teadmised vastavalt kehtivatele raamatupidamisstandarditele ja eeskirjadele.

7.2. Kõik raamatupidamisega seotud töötajad peavad olema kursis kehtivate eeskirjadega ja neid järgima.

 1. Eeskirjade muutmine ja uuendamine

8.1. Raamatupidamise siseeeskirjade muudatused ja uuendused tuleb dokumenteerida ja levitada kõikidele asjakohastele töötajatele.

8.2. Muudatuste elluviimisel tuleb tagada töötajatele piisav teave ja koolitus uute eeskirjade mõistmiseks ja järgimiseks.


Need raamatupidamise siseeeskirjad on näiteks ja nende sisu võib varieeruda ettevõtetest ja organisatsioonidest sõltuvalt. On oluline, et ettevõte kohandaks siseeeskirjad vastavalt oma konkreetsetele vajadustele ja kehtivatele seadustele ning järgiks kõrgete raamatupidamisstandardite ja eetiliste põhimõtete järgimist.

Share

Raamatupidamise kursused

Raamatupidamise kursused on õppeprogrammid või koolitused, mis on loodud selleks, et õpetada inimestele raamatupidamise põhimõtteid, oskusi ja praktilisi teadmisi. Need kursused on suunatud nii raamatupidamise alal töötavatele spetsialistidele kui ka neile, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi raamatupidamise valdkonnas.

Raamatupidamise kursused võivad hõlmata mitmeid teemasid, alates raamatupidamise alustest kuni keerukamate finantsarvestuse ja maksustamise teemade käsitlemiseni. Mõned levinumad teemad, mida raamatupidamise kursused hõlmavad, on järgmised:

 1. Raamatupidamise põhimõtted ja terminoloogia: See teema tutvustab raamatupidamise aluseid, sealhulgas finantsaruannete koostamist, bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet. Õpilased õpivad raamatupidamise põhiterminoloogiat ja mõistavad finantsaruannete tähendust.
 2. Raamatupidamisprogrammid ja tarkvara: Paljud raamatupidamise kursused õpetavad erinevaid raamatupidamisprogramme ja tarkvara, mis aitavad automatiseerida raamatupidamisprotsesse. Õpilased õpivad, kuidas kasutada populaarseid raamatupidamistarkvarasid, nagu näiteks Excel või spetsialiseeritud raamatupidamisprogrammid.
 3. Maksustamine ja maksuarvestus: See teema keskendub maksustamise põhimõtetele ja nõuetele ning õpetab, kuidas arvutada ja deklareerida erinevaid makse, näiteks tulumaksu, käibemaksu ja sotsiaalmaksu. Õpilased õpivad maksustamise aluseid ja mõistavad, kuidas maksuarvestus raamatupidamises toimib.
 4. Finantsanalüüs: Finantsanalüüsi teema keskendub finantsandmete tõlgendamisele ja ettevõtte finantsseisundi hindamisele. Õpilased õpivad finantsnäitajate analüüsimist, suhtarvude kasutamist ja finantsaruannete tõlgendamist äriotsuste tegemiseks.
 5. Eetika ja õiguslikud aspektid: Raamatupidamise kursused võivad käsitleda ka raamatupidamise eetilisi ja õiguslikke aspekte. Õpilased saavad teadmisi seaduslikest nõuetest, kutse-eetikast ja vastutustundlikust raamatupidamise praktikast.

Raamatupidamise kursused võivad olla struktureeritud traditsioonilises õppevormis klassiruumis või online-kursustena. Need võivad olla lühiajalised intensiivkursused, mille eesmärk on anda ülevaade raamatupidamise põhimõtetest ja oskustest, või pikemaajalised programmide, mis hõlmavad põhjalikumat õppekava ja praktilisi harjutusi.

Raamatupidamise kursused võivad olla suunatud erinevatele sihtrühmadele. Näiteks võivad need olla suunatud üliõpilastele, kes soovivad omandada raamatupidamise alaseid teadmisi oma erialase hariduse täiendamiseks. Samuti võivad need kursused olla suunatud ettevõtete töötajatele, kes soovivad arendada oma raamatupidamisoskusi, et täita oma töökohustusi tõhusamalt. Lisaks võivad ka ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad osaleda raamatupidamise kursustel, et paremini mõista raamatupidamise protsesse ja teha teadlikke finantsotsuseid.

Raamatupidamise kursustel on mitmeid eeliseid. Need võimaldavad osalejatel omandada olulisi raamatupidamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud finantsteabe mõistmiseks ja analüüsimiseks. Kursused pakuvad praktilist väljaõpet, sealhulgas reaalsete raamatupidamisülesannete lahendamist, mis aitab õppijatel rakendada teooriat praktikas. Lisaks võimaldavad raamatupidamise kursused võrgustumist teiste osalejate ja raamatupidamise ekspertidega ning pakuvad võimalust küsida küsimusi ja saada tagasisidet.

Oluline on valida usaldusväärne ja kvaliteetne raamatupidamise kursus, mis vastab individuaalsetele vajadustele ja eesmärkidele. On soovitatav valida kursused, mis on välja töötatud kogenud raamatupidamisõpetajate või spetsialistide poolt ning mis käsitlevad kaasaegseid raamatupidamise põhimõtteid ja praktilisi aspekte.

Kokkuvõttes võib öelda, et raamatupidamise kursused on väärtuslikud õppevahendid, mis võimaldavad osalejatel omandada olulisi raamatupidamise teadmisi ja oskusi. Need kursused toetavad ettevõtete ja organisatsioonide finantsjuhtimist ning aitavad tagada raamatupidamisalase professionaalsuse ja täpsuse.

Share

Mis on raamatupidamisteenus?

Raamatupidamisteenus on spetsialiseeritud teenus, mida pakuvad raamatupidamisalase pädevusega spetsialistid või raamatupidamisettevõtted. See hõlmab mitmeid raamatupidamisega seotud tegevusi ja kohustusi, mida ettevõtted ja organisatsioonid võivad välja viia välise teenusepakkuja abiga. Raamatupidamisteenus võib olla väga oluline ettevõtte edukaks toimimiseks, eriti juhul, kui ettevõttel puuduvad sisemised raamatupidamise oskused või ressursid.

Raamatupidamisteenus hõlmab laias laastus mitmeid tegevusi, mida raamatupidaja või raamatupidamisettevõte teostab ettevõtte nimel. Esimene oluline tegevus on ettevõtte finantsandmete süstemaatiline kogumine ja säilitamine. Selleks tuleb jälgida ettevõtte majanduslikke tehinguid, nagu müügid, ostud, kulud ja maksed ning dokumenteerida neid vastavalt raamatupidamise reeglitele.

Teine oluline aspekt raamatupidamisteenuses on finantsaruannete koostamine. Raamatupidaja või raamatupidamisettevõte vastutab ettevõtte aastaaruannete, kvartaalaruannete või muude finantsaruannete ettevalmistamise eest. See hõlmab bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja muid finantsnäitajaid, mis annavad ülevaate ettevõtte finantsseisundist, tulemustest ja rahavoogudest.

Lisaks finantsaruannetele võib raamatupidamisteenus hõlmata ka muid aruandlusalaseid kohustusi. Näiteks tuleb esitada käibedeklaratsioone maksuametile, koostada statistilisi aruandeid või täita muid valitsusasutuste poolt nõutavaid aruandlusnõudeid. Raamatupidamisteenuse pakkuja peab olema kursis kõigi nende aruandlusnõuetega ning tagama nende täpsuse ja õigeaegse esitamise.

Lisaks aruandlusele hõlmab raamatupidamisteenus ka mitmeid muid ülesandeid, mis on seotud ettevõtte finantsjuhtimisega. Näiteks võib raamatupidamisteenus hõlmata eelarvete koostamist ja jälgimist, maksude arvutamist ja deklareerimist, töötasude arvestust ning finantsanalüüsi ja nõustamist.

Share

Raamatupidamise seadus

Raamatupidamise seadus on Eestis oluline õigusakt, mis reguleerib raamatupidamise korda, arvestuslikke põhimõtteid ja aruandlust. See seadus on loodud selleks, et tagada ettevõtete ja organisatsioonide finantsandmete korrektne ja usaldusväärne kajastamine ning aruandlus.

Raamatupidamise seadus hõlmab mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas raamatupidamise kohustuslikkust, raamatupidamisarvestuse põhimõtteid, finantsaruannete koostamist ja avaldamist ning raamatupidamise järelevalvet. Selle eesmärk on tagada läbipaistvus ja usaldusväärsus raamatupidamisaruannetes ning edendada äritegevuse korrektsust ja vastutust.

Seaduse kohaselt peavad kõik äriühingud ja organisatsioonid, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad, pidama raamatupidamist vastavalt kehtestatud nõuetele. Raamatupidamiskohustus hõlmab kõiki majanduslikke tehinguid, sealhulgas müüke, ostusid, palku, maksude maksmist ja muid finantsilisi toiminguid.

Raamatupidamise põhimõtted on samuti oluline osa seadusest. Need põhimõtted sätestavad, kuidas tehinguid tuleb raamatupidamises kajastada ning milliseid meetodeid ja arvestuspõhimõtteid tuleb järgida. Näiteks peab raamatupidamine olema alusdokumentidel põhinev, kajastama õigesti ettevõtte vara ja kohustusi ning olema kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise seadus nõuab ka finantsaruannete koostamist ja avaldamist. Ettevõtted peavad koostama aastaaruanded, mis annavad ülevaate nende finantsseisust, tulemustest ja rahavoogudest. Need aruanded tuleb esitada õigeaegselt ning avalikustada, et tagada investoritele, töötajatele, klientidele ja teistele huvitatud osapooltele asjakohane teave ettevõtte majandusliku seisundi kohta.

Raamatupidamise seadus sätestab ka raamatupidamise järelevalve ning selle eest vastutavad organid. Järelevalve eesmärk on tagada raamatupidamise nõuete täitmine ning avastada ja lahendada võimalikud rikkumised ja eksimused. Järelevalveorganid kontrollivad ettevõtete raamatupidamist ning võivad vajadusel rakendada karistusmeetmeid seaduse rikkumise korral.

Raamatupidamise seadus on pidevalt muutuv õigusakt, mis kohandub vastavalt muutustele majanduskeskkonnas ja rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. Selle eesmärk on tagada usaldusväärne ja võrreldav finantsteave, mis aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel teha informeeritud otsuseid ning tagab finantsaruannete usaldusväärsuse nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.

Raamatupidamise seadus kehtestab ka maksustamise ja raamatupidamise seose. Ettevõtjad peavad oma maksuarvestust läbi viima vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele ning esitama maksuametile korrektse ja täpse finantsteabe. See aitab tagada maksude õigeaegse maksmise ja vähendab võimalust maksudega seotud vaidluste tekkeks.

Lisaks ettevõtetele ja organisatsioonidele mõjutab raamatupidamise seadus ka raamatupidamisteenuse osutajaid. Raamatupidamisteenuse pakkujad peavad omama vajalikku pädevust ja kvalifikatsiooni ning järgima eetilisi standardeid. Nad vastutavad raamatupidamisaruannete õigsuse ja usaldusväärsuse eest ning aitavad ettevõtetel täita seadusest tulenevaid kohustusi.

Raamatupidamise seadus on oluline vahend ettevõtluskeskkonna terviklikkuse ja läbipaistvuse tagamiseks. See annab usaldusväärse aluse ettevõtete juhtimiseks ja finantsotsuste langetamiseks ning aitab luua usaldust ettevõtete ja nende sidusrühmade vahel.

On oluline märkida, et raamatupidamise seaduse täitmise olulisust ei saa alahinnata. Seaduserikkumised võivad kaasa tuua õiguslikke tagajärgi, sealhulgas trahve ja sanktsioone ning kahjustada ettevõtte mainet. Seetõttu on äärmiselt oluline, et ettevõtted ja organisatsioonid järgiksid täpselt raamatupidamise seadust ning konsulteeriksid vajadusel raamatupidamisnõustajate või õigusnõustajatega, et tagada õigeaegne ja korrektne finantsteabe esitamine.

Kokkuvõtteks võib öelda, et raamatupidamise seadus on Eesti ettevõtluskeskkonna alustala, mis tagab raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse, finantsandmete läbipaistvuse ning õiglase äritegevuse.

Share

Miks on hea hostinguteenus tähtis?

Hea hostinguteenus on oluline mitmel põhjusel:

 1. Kättesaadavus: Kui teie veebisait ei ole alati kättesaadav, võib see halvendada teie mainet ja kaotada külastajaid. Hea hostinguteenus tagab teie veebisaidi kättesaadavuse, mis on eriti oluline, kui teil on e-kaubanduse veebisait või kui teie ettevõte sõltub suuresti veebisaidist.
 2. Kiirus: Kui teie veebisait laadib aeglaselt, võib see põhjustada külastajate kaotust ja halvendada teie veebisaidi SEO-d. Hea hostinguteenus tagab kiire laadimisaja, mis võib parandada teie veebisaidi kasutajakogemust ja suurendada teie veebisaidi külastatavust.
 3. Turvalisus: Hea hostinguteenus pakub tugevat turvalisust, et kaitsta teie veebisaiti häkkimise ja muude küberkuritegude eest. See võib hoida teie veebisaiti ohutuna ja kaitsta teie kasutajate andmeid.
 4. Tugi: Hea hostinguteenus pakub tugevat tuge, et aidata teil lahendada mis tahes probleeme, mis võivad teie veebisaidil tekkida. See võib hõlbustada teie veebisaidi haldamist ja aidata teil kiiremini reageerida, kui midagi läheb valesti.

Kokkuvõttes on hea hostinguteenus oluline, sest see võib tagada teie veebisaidi kättesaadavuse, kiiruse, turvalisuse ja tuge ning parandada teie veebisaidi kasutajakogemust.

Meile pakub hostinguteenust host.ee, soovitame igal juhul.

Share

Kuidas teha MTÜ raamatupidamist?

MTÜ ehk mittetulundusühingu raamatupidamine on erinev avaliku ja erasektori ettevõtete raamatupidamisest, kuna MTÜ-l puudub ärilist kasumit teeniv eesmärk. Siiski on MTÜ-l kohustus pidada korralikku raamatupidamist ning esitada õigeaegselt aruandeid ja deklaratsioone.

Järgnevalt on toodud üldised sammud, kuidas teha MTÜ raamatupidamist:

 1. Registreeru äriregistris: MTÜ loomisel tuleb kõigepealt registreerida end äriregistris ning saada organisatsiooninumber.
 2. Vali raamatupidamise metoodika: MTÜ raamatupidamise puhul on tavaline kasutada kahemõõtmelist raamatupidamist, kus kajastatakse sissetulekuid ja väljaminekuid. Siiski on ka võimalus kasutada teisi meetodeid, nagu ühe- või kolmemõõtmeline raamatupidamine.
 3. Kasuta sobivat raamatupidamistarkvara: MTÜ saab kasutada mitmesuguseid raamatupidamistarkvarasid, mille abil on võimalik lihtsamalt pidada arvestust.
 4. Kohanda oma raamatupidamissüsteem: MTÜ peab arvestama, et tema finantsaruanne peab kajastama organisatsiooni mittetulunduslikku eesmärki ja eripärasid. MTÜ peab teadma, kuidas kajastada tulusid, annetusi, toetusi, sponsorlust ja muid sarnaseid sissemakseid.
 5. Kohusta kulutuste dokumenteerimist: MTÜ peab korraldama kõigi tehingute dokumenteerimise ja korraldama need vastavalt oma raamatupidamisstandarditele.
 6. Esita aruanded: MTÜ peab esitama aruandeid vastavalt seadustele ja määrustele. MTÜ peab esitama majandusaasta aruande ja tulumaksudeklaratsiooni, samuti võib vaja minna muid aruandeid sõltuvalt MTÜ tegevusest.
 7. Vajadusel kaalu professionaalset raamatupidamisteenust: MTÜ raamatupidamine võib olla keeruline ja aega nõudev, seega võib kaaluda professionaalse raamatupidamisteenuse kasutamist, et tagada finantsaruandluse täpsus ja õigeaegsus.

MTÜ raamatupidamine on oluline, et tagada organisatsiooni rahaline jätkusuutlikkus ning seaduslike nõuete täitmine.

Share

Mis on alustava ettevõtte raamatupidamine?

Alustava ettevõtte raamatupidamine on raamatupidamise protsess, mis hõlmab finantsteabe kogumist, töötlemist ja aruandlust, mis on vajalikud uue ettevõtte asutamisel. Alustava ettevõtte raamatupidamine hõlmab finantsplaanide koostamist, arvete ja maksete haldamist, pangakonto jälgimist, raamatupidamisarvestust ning muud sarnast.

Enne alustava ettevõtte raamatupidamise alustamist peab ettevõte valima sobiva raamatupidamisviisi. Paljud alustavad ettevõtted eelistavad kasutada raamatupidamistarkvara, kuna see võib olla aega säästev ja vigade vähendamisele kaasa aitav lahendus.

Raamatupidamise osas peab alustav ettevõte arvestama ka maksuseadustega ja esitama oma maksud õigeaegselt. Selleks peab ettevõte registreerima end maksuhalduri juures ning mõistma, millised maksud on vajalikud ja kuidas neid maksta.

Alustav ettevõte peab ka aru saama, millised finantsaruanded on vajalikud, millal neid tuleb esitada ja kellele. Ettevõte peab tagama, et tema finantstehingud oleksid korrektsed ja dokumenteeritud, et saaks koostada õigeaegsed ja täpsed finantsaruanded.

Alustav ettevõte võib kaaluda professionaalse raamatupidamisteenuse kasutamist, et tagada oma finantsandmete korrektsus ja õigeaegne esitamine. Professionaalne raamatupidamine võib aidata alustaval ettevõttel vältida vigu ja vähendada riske, mis võivad ettevõtte tegevust mõjutada.

Share

Mis on Soome raamatupidamine?

Soome raamatupidamine ehk Soome standardite kohane raamatupidamine on raamatupidamissüsteem, mida kasutatakse Soomes ettevõtete rahanduse haldamiseks. Soome raamatupidamisstandardid on sarnased teiste Euroopa Liidu riikide standarditega, kuid on mõnevõrra erinevad, seega on oluline, et ettevõtted, kes tegutsevad Soomes, järgiksid Soome raamatupidamise nõudeid ja standarditele vastavaid tavaid.

Soome raamatupidamise süsteem hõlmab finantsaruannete koostamist, maksuarvestust, palgaarvestust ja muid rahalisi protseduure. Soomes tuleb finantsaruannete koostamisel järgida Soome raamatupidamisstandardite (FAS) nõudeid, mis on koostatud vastavalt Euroopa Liidu raamatupidamisstandarditele.

Palgaarvestuse puhul tuleb järgida Soome seadusi ja töölepingutega kokkulepitud tingimusi. Soome palgaarvestus hõlmab tavaliselt töötajate palkade, maksude ja kindlustusmaksete arvutamist ja maksude esitamist Soome maksuametile.

Soome raamatupidamise nõuded ja standardid võivad erineda teistest riikidest, seega on oluline, et ettevõtted, kes tegutsevad Soomes, kohandaksid oma raamatupidamissüsteemi vastavalt Soome standarditele. Soome raamatupidamine võib olla keeruline ja nõuda eriteadmisi, seega võivad ettevõtted kaaluda professionaalse raamatupidamisteenuse kasutamist.

Share